Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van der Linden Tweewielers

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “Van der Linden Tweewielers” zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij Van der Linden Tweewielers te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Van der Linden Tweewielers gelden ook ten behoeve van eventueel door Van der Linden Tweewielers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Van der Linden Tweewielers zijn vrijblijvend. Van der Linden Tweewielers heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Van der Linden Tweewielers uw bestelling heeft geaccepteerd. Van der Linden Tweewielers heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) met iDeal te betalen alvorens wij tot verzending van de goederen overgaan.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Van der Linden Tweewielers anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Van der Linden Tweewielers geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
6.2 Van der Linden Tweewielers garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Van der Linden Tweewielers te melden.
7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Van der Linden Tweewielers de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Van der Linden Tweewielers te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Van der Linden Tweewielers terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Van der Linden Tweewielers is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Van der Linden Tweewielers, dan wel tussen Van der Linden Tweewielers en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Van der Linden Tweewielers.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Van der Linden Tweewielers deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Van der Linden Tweewielers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Van der Linden Tweewielers vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
9.3 Van der Linden Tweewielers mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
9.4 Onverminderd de overige aan Van der Linden Tweewielers toekomende rechten, heeft Van der Linden Tweewielers in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

De laatste aanpassing van deze algemene voorwaarden was op 23-01-2015

Reacties zijn gesloten.